creative light

Jan Pohribný - KREATIVNÍ SVĚTLO ve fotografii
Vyšlo v červnu 2011 v nakladatelství ZONER Press, Brno
256 stran, více než 300 autorských ilustračních fotografií a schémat 
+ fotografie od 40 významných českých i zahraničních fotografů
grafický design Jan Pohribný
Doporučená cena: 499,- Kč Kniha je bohužel již rozebrána...
Světlo je základem každé fotografie, ale do značné míry i života na této planetě. Proto má jistě smysl se zamýšlet, jak a co chcete pomocí světla sdělit, jak světlo utváří vaše fotografie, a jak jej můžete ovlivnit, aby vaše sdělení byla nevšední a kreativní. Světlo a stín jsou základem prostorové iluze, s kterou fotograf pracuje. Běžný 3D prostor je ve dvourozměrné fotografii převážně reprezentován světelnou stavbou obrazu a je na autorovi, zda-li dojem prostoru, objemu a struktury pomocí plastického světla, případně protisvětla a dalších světel zdůrazní nebo naopak pomocí plošného světla potlačí. 
Tato publikace přináší mnohaleté zkušenosti profesionálního fotografa a pedagoga Jana Pohribného, QEP, který vám zprostředkuje neotřelý pohled na tvůrčí práci se světlem na názorných příkladech a rozborech vlastní tvorby a vybraných dílech předních českých i zahraničních fotografů. Budete mít nejen příležitost si potvrdit nebo pro sebe objevit již lety ověřené znalosti fotografické práce v přirozeném denním světle či ve studiu, ale stejně tak netradiční postupy a možnosti modifikace umělého i denního světla aniž byste museli za každou cenu vlastnit nákladné profesionální vybavení. Důraz je zde právě kladen na originální a jednoduchá řešení práce se světlem, z kterých lze postupně stavět i ta složitější, jak o tom pojednává např. kapitola o kombinovaném světle. Významná část této publikace je věnována přesahu fotografie do jiných médií, kreativitě i přirozené hravosti, kde světlo i fotografie hrají hlavní role, ale jejich partnery na scéně je kupř. malířství (kapitola Luminografie) či scénografie a sochařství (kapitola Světelná projekce a objekty). Rovněž závěrečná kapitola (Otisk světla) odráží soudobé trendy ve fotografii a umění. Proto se zde vedle téměř zapomenutých, ale inspirativních metod fotogramu, kolorování apod. dotknete především digitální manipulace obrazu i světla, jejichž možnosti se zdají být téměř nekonečné, ale bez hlubší znalosti, jak světlo skutečně obraz utváří, se mohou stát tak trochu bezduché.
Recenze knihy
JAN POHRIBNÝ - CREATIVE LIGHT IN PHOTO

Published in June 2011 by ZONER Press, Brno
256 pages, more than 300 original illustrations and charts
+ photos from 40 prominent Czech and foreign photographers
graphic design Jan Pohribný

The book is in Czech language only and unfortunately already sold out...

Light is the basis of every photograph, but to a large extent of life on this planet. That's why it makes sense to think about how and what you want to tell with light, how light shapes your photos, and how you can influence it to make your message unusual and creative. Light and shadow are the basis of the spatial illusion that the photographer works with. Common 3D space in two-dimensional photography is mainly represented by the light structure of the image and it is up to the author whether to emphasize or suppress the impression of space, volume and structure using plastic light, eventually backlight and other lights.

This publication brings many years of experience of professional photographer and teacher Jan Pohribný, QEP, who will give you a fresh look at creative work with light on illustrative examples and analyzes of his own work and selected works of leading Czech and foreign photographers. You will not only have the opportunity to confirm or discover for yourself your years of proven knowledge of photographic work in natural daylight or in the studio, but also the unconventional procedures and possibilities of modifying artificial and daylight without having to own costly professional equipment at all costs. The emphasis here is on original and simple solutions to work with light, from which it is possible to gradually build even more complex ones, as discussed in the chapter on combined light. An important part of this publication is devoted to the overlap of photography into other media, creativity and natural playfulness, where light and photography play the main roles, but their partners on the scene are for example. painting (chapter Luminography) or scenography and sculpture (chapter Light projection and objects). The final chapter (Imprint of Light) also reflects contemporary trends in photography and art. Therefore, in addition to almost forgotten, but inspiring methods of photogram, coloring, etc., you will mainly touch digital manipulation of the image and light, whose possibilities seem almost endless, but without deep knowledge of how the light actually creates the image, they can become a bit spiritless.
Kreativní světlo ukázky
Creative light (samples)

school

Back to Top