creative color

Jan Pohribný - KREATIVNÍ BARVA ve fotografii

Vyšlo v květnu 2016 v nakladatelství ZONER Press, Brno
288 stran, více než 400 autorských ilustračních fotografií a schémat 
+ fotografie od 100 významných českých i zahraničních fotografů
grafický design 
Jan Pohribný
Doporučená cena: 650,- Kč 
Barva a její smysluplné kreativní užití je důležitou esencí téměř každého obrazu, statického i pohyblivého, přes to je jejímu podílu na výsledném účinku, zejména právě u fotografie, věnováno mnohem méně pozornosti, než by si zasloužila. Důraz je často kladen pouze na fyzikálně-chemickou či matematickou podstatu transformace barev na fotografický materiál, světlocitlivé vrstvy senzorů a jejich co nepřesnější zobrazení na monitoru, v tisku atd. V této knize samozřejmě najdete základní informace o nejužívanějších modelech barevného prostoru, o podstatě míchání barev, jejich zachycení na světlocitlivou vrstvu, praktické způsoby vyvážení bílé i záměrné kreativní porušování zaběhlých standartů, laboratorních postupů apod. 
Jan Pohribný, QEP, zkušený profesionální fotograf a pedagog, váš průvodce tvůrčím barevným světem, klade však v této publikaci především důraz na vztahy jednotlivých barev, na jejich polaritu či vzájemný souzvuk, na cílený účinek na diváka, tj. na psychologickou a symbolickou řeč barev i přesahy do dalších oblastí, které na první pohled přímo s fotografií nesouvisí. Naleznete zde celou řadu inspirativních příkladů od významných domácích i zahraničních tvůrců, stejně tak paletu nevšedních návodů, jak promyslet, jak vystavět či jak ovlivnit váš snímek, jehož nepřehlédnutelnou součástí je barva. Ukáže vám, že vliv barev není mnohdy marginální, ale že zásadním způsobem ovlivňují asociace, náladu a význam snímku, aniž si to divák většinou uvědomuje. Podstatné je, že si to, s pomocí této knihy, uvědomíte vy, jako tvůrci neobvyklých fotografií a dokážete cílevědomě s barvou, stejně jako s kompozicí, světelnou stavbou obrazu atd., pracovat. Ukázky z knihy v pdf se zobrazí v samostatném okně.
Jan Pohribný - CREATIVE COLOR in photography

Published in May 2016 by ZONER Press Publishing, Brno
288 pages, more than 400 images and diagrams 
+ images from more than 100 respected Czech and foreign photographers 
graphic design Jan Pohribný
in czech language only
Color and its meaningful creative use it’s an important essence of each picture, static or moving. It is through its share of the resulting effect, especially just for photos, receive less attention than it deserves. Emphasis is often placed only on the physico-chemical and mathematical nature of color transformation on the photographic material, the light-sensitive layer of the sensors and their most exact monitor display, printing etc. In this book, of course, you will find basic information on the most frequently used models of color space, the nature of mixing colors their capture on a photosensitive layer, practical ways white balance and deliberate violation of well-established creative standards, laboratory procedures, etc.
Jan Pohribný, QEP, experienced professional photographer and teacher, guide your creative colorful world, places, however, this publication mainly focus on the relationship of individual colors, their polarity and mutual harmony, on a targeted effect on the viewer, ie. on the psychological and symbolic language of colors and it’s overlap into other areas, which at first glance aren’t related directly with photography. Here you will find a wide range of inspiring examples of important Czech and foreign artists, as well as a variety of unusual instructions how to think, how to build and how to affect your image whose remarkable part is the color. It shows you the effect of color is often marginal, but that significantly influence the association, the mood and meaning of the image without it mostly a spectator realizes. With the help of this book, you realize, as creators of unusual photos, how to work purposefully with color, as well as with composition, light building image etc.
Kreativní barva (ukázky)
Creative color (samples)

school

Back to Top