Jan Pohribný - KREATIVNÍ BARVA ve fotografii

Vyšlo v květnu 2016 v nakladatelství ZONER Press, Brno
288 stran, více než 400 autorských ilustračních fotografií a schémat 
+ fotografie od 100 významných českých i zahraničních fotografů
Doporučená cena: 650,- Kč 
Barva a její smysluplné kreativní užití je důležitou esencí téměř každého obrazu, statického i pohyblivého, přes to je jejímu podílu na výsledném účinku, zejména právě u fotografie, věnováno mnohem méně pozornosti, než by si zasloužila. Důraz je často kladen pouze na fyzikálně-chemickou či matematickou podstatu transformace barev na fotografický materiál, světlocitlivé vrstvy senzorů a jejich co nepřesnější zobrazení na monitoru, v tisku atd. V této knize samozřejmě najdete základní informace o nejužívanějších modelech barevného prostoru, o podstatě míchání barev, jejich zachycení na světlocitlivou vrstvu, praktické způsoby vyvážení bílé i záměrné kreativní porušování zaběhlých standartů, laboratorních postupů apod. 
...are visual-photographic interpretations of megalithic relics and sacred places in Europe. Apart from showing the artistic beauty of the stone structures themselves and their so obvious logical integration into the natural environment, the project's main aim is to interpret what kind of meaning they may have and what message they may carry. It is not really concerned with any historical evidence or any archaelogical aspects, but with a chance to give artistic expression to the hidden forces behind the sacred places and stones and to their cosmic orientation. 

If one wishes to understand his own future a little, an insight into one_s past may be more than inspiring. That is, perhaps, the reason why I have always been fascinated by giant mysterious stones erected by man in the time named after them - the stone age. They are not only silent witnesses to his workmanship, but, in particular, to his wonderful ability to follow celestial bodies_ movements and understand their invisible vibrations, so closely connected with Mother Earth, humbly worshipped by its inhabitants. Sanctuaries, places of sacrifices, tombstones and mounds used to be, basically, closely related to the natural cycles, recurrent events in people's lives, and those who had built them obviously believed that after death they would be reborn again... In this book, I do not speak in recommendation of a return to the stone age, but try to find our roots and inward connections with our planet and with the universe. This is a small contribution to the search for ways to understand life better. I believe it is possible to live so and create things without any shame and fear of the future. 
Book size: 300 pages (250 full-page colour plates, text in English, 250x280 mm format.
photographs, captions, texts: © Jan Pohribný
introduction: Julian Richards
published in October 2007 by MERRELL Publishers Ltd, London - New York
In Czech edition in SLOVART publishers
In French edition in TOUCAN publishing house
Printed in China
Some samples : 
... jsou vizuální - fotografickou interpretací megalitických památek a posvátných míst Evropy. Vedle estetické a výtvarné krásy samotných kamenných staveb a jejich přirozeného včlenění do přírodního prostředí, se projekt především soustředí na interpretaci jejich smyslu a poslání. Nejde zde ani tak o historicko -archeologická hlediska a důkazy, ale o možnost naznačit výtvarným způsobem (v případě knihy i v textu) skryté síly posvátných míst a kamenů i jejich orientaci na vesmírná tělesa.
Chceme-li leccos pochopit z naší budoucí cesty, je někdy vhled do vlastní minulosti víc než inspirující. Snad proto mne vždy fascinovali tajemné obří kameny vztyčené lidskou rukou v době, které kámen dal své historické jméno. Jsou to nejen „němé“ památníky jeho zručnosti, ale zejména jeho schopností citlivě vnímat pohyb vesmírných těles, určit místo jejich vztyčení a porozumět jejich neviditelným vibracím, tak úzce spojeným s Matkou Zemí, kterou její obyvatelé v pokoře uctívali. Svatyně, obětiště či chodbové hroby a mohyly byly ve své podstatě hluboce propojeny s cykly přírody, s rytmem života a logicky jejich stavitelé věřili, že po smrti přichází znovuzrození... Tato kniha není nabádáním k návratu do doby kamenné, ale hledáním kořenů a niterných spojení s naší planetou a vesmírem. Je částečkou mnoha dalších cest k hlubšímu smyslu bytí. Věřím, že tak lze žít a tvořit bez studu a strachu z budoucího.

Rozsah knihy 304 stran (250 barevných celostránkových reprodukcí), text v českém, anglickém a francouzském jazyce, mapa, formát 280 x 250 mm.

actual

Back to Top