Asociace profesionálních fotografů České republiky (dříve AF ČR) byla založena 22. ledna 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním APF ČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. V současné době má přes 120 stálých a 8 čestných členů.
Asociace profesionálních fotografů České republiky je členem Federace evropských profesionálních fotografů (FEP), je přdruženým členem Asociace profesionálních fotografů USA a má členství i ve Světové radě profesionálních fotografů (WCPP). APF se podílí na řadě aktivit těchto mezinárodních organizací, jako jsou kongresy FEP profesionálních fotografů, výstavy či soutěže (Photographer of the Year, World Photographic Cup, FEP Emerging Talent Award aj.), kde členové APF získali již řadu ocenění.
Již 20 let uděluje APF prestižní cenu „Osobnost české fotografie“, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Uděluje také cenu „Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii“, jež je určena osobnosti, která dlouhodobě, zásadním způsobem přispěla ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V posledních letech byla cena rozšířena o kategorii Fotografická publikace roku a Kalendář roku a od roku 2019 je zcela nově udílena „Osobnost mladé české fotografie – do 30 let“.
Vedle pravidelných členských výstav, volně spjaté s klasickými fotografickými žánry jako je Akt, Krajina, Zátiší, Portrét, organizuje také kurátorsky vedené výstavy na společné téma jako Praha, Detail, Reklama 90–99, Individuality, Výběr, Decuria, Tělo jako znak apod., ke kterým vydává soubory pohlednic, katalogy, knihy. Spoluorganizuje i výstavy předních členů APF či výstavy k jubileu významných osobností české fotografie (např. Jan Lukas, Leoš Nebor, Zdeněk Tmej, Karel Hájek) i výstavy zahraničních autorů.
Jednou z relativně čerstvých aktivit APF, je vydávání Almanachů tj. souboru uměleckých signovaných tisků v limitované sérii, které jsou určeny pro muzea, galerie, sběratele, firmy či milovníky kvalitní tvůrčí fotografie.
Asociace fotografů je profesním sdružením, ale i společenstvím osobností, pro které je fotografie posláním.
The Association of Professional Photographers of the Czech Republic (formerly the Association of Photographers of the Czech Republic) was founded on January 22, 1990 as an association of professional and creative photographers. It is a direct follower of the photographic section of the former Fine Arts Fund and the Union of Fine Artists. The mission of APF CR is to create social and material conditions for free and independent artistic creation in the interest of its artistic contribution and technical level. At present, it has over 120 permanent and 8 honorary members.
The Association of Professional Photographers of the Czech Republic is a member of the Federation of European Professional Photographers (FEP), is a member of the Association of Professional Photographers of the United States and is also a member of the World Council of Professional Photographers (WCPP). APF is involved in a number of international organizations, such as the FEP of the Year, the World Photographic Cup, the FEP Emerging Talent Award, and several APF members.
For 20 years APF has been awarded the prestigious prize „The Personality of Czech Photography“, which is intended for photographers, for teachers in the field of photography, for curators, art critics, gallerists or publishers who will make a significant contribution to the quality, development or promotion of Czech creative photography home and abroad. APF also gives the prize „The Personality of Czech Photography – A Long-term Benefit of Photography“, which is dedicated to personalities who have contributed to the quality, development or promotion of Czech creative photography in our country or abroad. In recent years, the price has been extended to include the Photo Publication of the Year and the Calendar of the Year, and from 2019 is completely redeemed for young Czech photographers under the age of 30.
In addition to regular member exhibitions, loosely associated with classic photographic genres such as Nude, Landscape, Still Life, Portrait, APF also organizes curatorial exhibitions on a common theme such as Prague, Detail, Advertising 90–99, Individuality, Selection, Decoration, The Body as The Sign etc., to which APF issues sets of postcards, catalogs, books. APF also co-organizes exhibitions of leading APF members and exhibitions for the jubilee of prominent personalities of Czech photography (eg Jan Lukas, Leoš Nebor, Zdeněk Tmej, Karel Hájek) as well as exhibitions of foreign authors.
One of the relatively recent activities of APF is the publication of the Almanac, a collection of limited-edition art prints, which are designed for museums, galleries, collectors, businesses, or for high quality photography lovers.
The Association of Photographers is a professional association, but also a community of celebrities for whom photography is a mission.
certifikace QEP/MQEP, Catania, 26.11. 2023
certifikace QEP/MQEP, Catania, 26.11. 2023
Správní rada FEP, Catania, 24.11. 2023
Správní rada FEP, Catania, 24.11. 2023
Vyhlašování Osobnosti 2022
Vyhlašování Osobnosti 2022
Kurátoři výstavy Bojují i za nás : Igor Malijevský a Jan Pohribný s Olgou Kovalovou, UAPP
Kurátoři výstavy Bojují i za nás : Igor Malijevský a Jan Pohribný s Olgou Kovalovou, UAPP
Diskuze k výstavě  v Houstonu, 26.10. 2023
Diskuze k výstavě v Houstonu, 26.10. 2023
Bojují i za nás, G4 Cheb, únor 2023
Bojují i za nás, G4 Cheb, únor 2023
Vyhlašování Osobnosti 2016
Vyhlašování Osobnosti 2016
Certifikace QEP/MQEP v Popradu, 2022
Certifikace QEP/MQEP v Popradu, 2022
Certifikace QEP/MQEP v Popradu, 2022
Certifikace QEP/MQEP v Popradu, 2022
Certifikace QEP/MQEP v Praze, 2019
Certifikace QEP/MQEP v Praze, 2019
Certifikace QEP/MQEP v Praze, 2019
Certifikace QEP/MQEP v Praze, 2019
Porota FEP a Jan Pohribný, čerstvý Master QEP
Porota FEP a Jan Pohribný, čerstvý Master QEP
Vyhlašování Osobnosti 2018
Vyhlašování Osobnosti 2018
Vyhlašování Osobnosti 2018
Vyhlašování Osobnosti 2018
Vyhlašování Osobnosti 2017
Vyhlašování Osobnosti 2017

actual

Back to Top